Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

Fejléc elérhetőségek

+36 (96) 950-959 H - P : 8:00 - 17:00

Játékszabályzat

„Elcanino – Nyerje meg az 50000Ft értékű vásárlási utalványt ” részvételi szabályai

(játékszabályzat)

 

 

 1. Az F-Universal Bt. (székhely: 9091 Ravazd, Vörösmarty utca 23., a továbbiakban: "Szervező") országos, „Elcanino – Nyerje meg az 50000Ft értékű vásárlási utalványt” elnevezésű promóciót szervez (továbbiakban: "Játék"), amelyben a jelen játékszabályzat (továbbiakban: "Játékszabályzat") 2. pontjában meghatározott személyek (vásárlók) (továbbiakban: "Játékos") vehetnek részt. A Játék során az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
 • Egy 50000Ft értékű vásárlási utalvány
 • Egy 25000Ft értékű vásárlási utalvány

 

azon Játékosok között, akik a Szervező webáruházában található termékek közül legalább 5000 Ft értékben vásárol egy vásárlás alkalmával. A Játékosoknak mindezek mellett meg kell felelniük a Játékszabályzatban írt valamennyi feltételnek is. A Játékos a vásárlással elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Játékszabályzatot.

 

 1. A Játékban kizárólag azon természetes személyek vehetnek részt Játékosként, akik az alábbi feltételeknek együttesen megfelelnek:
 1. Magyarországon bejelentett állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 18. életévüket betöltött természetes személy(ek);

 

 1. A Játék 2018. július 18. 00:00 órától 2018. szeptember 31. 23:59 óráig tart. Az ezen időtartamon kívüli vásárlások a Játékban nem vesznek részt.

 

 1. A Játékban nem vehetnek részt:

 

 1. a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
 2. a Lebonyolító vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;
 3. egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, tulajdonosai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott hozzátartozói;

 

 1. A nyeremények sorsolása és átvétele:

 

A Szervező a Játék teljes időtartamára összesen 2 (azaz 2) darab nyereményt sorsol ki a következő módon:

 

 1. 1db 25000ft értékű vásárlási utalvány, amelyet a Szervező online webáruházában(www.elcanino.hu) lehet beváltani.
 2. 1db 50000Ft értékű vásárlási utalvány, amelyet a Szervező online webáruházában(www,elcanino.hu) lehet beváltani.

 

A Játék 2018. július 18-tól 2019. szeptember 31-ig érvényes. A Nyeremények sorsolására a Játék lezárását követően, 2018. októberr 1-én 9:00 órakor a Szervező jelenlétében, számítógép segítségével kerül sor a Szervező címén(9091 Ravazd, Vörösmarty utca 23). A sorsoláson minden 5000Ft feletti vásárlás automatikusan bekerül a Nyereményjátékba. A kisorsolásra kerülő nyertes és 5 tartaléknyertes személyét a Szervező által hitelesített okirat átadásával igazolják.

 

Egy Játékos a Játék időtartam alatt korlátlan számban vásárolhat.  Egy Játékos többszöri 5000Ft feletti vásárlása egyenes arányban többszörözi meg az esélyét a Nyereményre.

 

Amennyiben a Vásárlási utalványok nyertesei a jelen Játékszabályzatban foglaltak szerint nem tudják igazolni, hogy a Játékban legalább 5000Ft feletti értékben vásároltak, illetve nem felelnek meg a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan az első tartalék nyertes lép. Amennyiben az első tartalék nyertes hasonlóképp nem lenne jogosult a nyereményre, úgy helyébe a második tartalék nyertes lép, akit hasonló esetben a harmadik, negyedik, illetve ötödik stb. tartalék nyertes követ. (A tartalék nyertesek sorrendjét a sorsolási sorrendjük határozza meg.)

 

A vásárlást és a nyerés tényét igazoló nyugtát (számlát) a Játékosok kötelesek megőrizni a Játék végét követően 45 napig, és azt vagy annak másolatát a Szervezővel egyeztetett módon a nyeremény átvétele előtt kötelesek átadni/elküldeni Szervezőnek a kért módon. Ennek hiányában az érintett Játékos nem jogosult a Nyeremény átvételére. A vásárlást csak a nyerteseknek kell beküldéssel igazolniuk.

 

A Szervező a nyerteseket a nyerést követő napon e-mailben értesíti.

Az ajándékutalvány által megvásárolt termékeket a Szervező postai úton vagy a Szervező alkalmazottja által személyesen kerülnek átadásra a nyertes részére. Amennyiben a nyertes jelen Játékszabályzat szerint valamely okból kifolyólag kizárásra kerülne, úgy a Szervező haladéktalanul e-mailben értesíti a tartalék nyertest. Ha ezen együttműködésnek a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, ezért a Szervező felelősséget nem vállal.

A Szervező az ajándékutalvány beváltásának lehetőségét a Játék lezárását követően maximum 360 napon belül tudja biztosítani.

A határidőn túl:

 • a Játékos a nyeremény átvételére jogszerűen már nem tarthat igényt,
 • a nyeremény újra postázására nincs lehetőség,
 • az át nem vett nyereményekkel kapcsolatos reklamációkat a Szervező nem fogadja el.

Ha a nyertes korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint annak átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő minden költség, az adó kivételével, a nyertest terheli.

 

 1. A Játékban való részvétel egyéb feltételei

A Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, lemerülése, telefonszám vagy e-mail cím cseréje, megváltozása), az ajándékutalvány beváltásának hiányáért a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során a nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a Szervező a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállal.

 A Játékkal kapcsolatban felvilágosítás az info@elcanino.hu e-mail címen keresztül kérhető.

 

 1. Adatvédelem

 

A Játékosoknak a Játékkal kapcsolatos személyes adatai kezelésének jogalapja: az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendeletének („GDPR”) 6. cikk (1) a) pontja – a Játékos önkéntes hozzájárulása. Adatkezelő: a Szervező. Az adatkezelés célja a Játékos részvételének biztosítása a Játékban. A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A Játékos hozzájárulása hiányában a Játékban nem vehet részt.

 

A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált email cím segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. A nyertesek személyét a https://www.elcanino.hu/nyeremenyjatek weboldalon nyilvánosságra hozzák. A nyilvánosságra hozatal célja, hogy ha a Játékos valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a weboldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.

A Játék során kezelt személyes adatok köre:

 • név,
 • e-mail cím,
 • telefonszám,
 • a nyertesek lakcíme (a nyeremény kézbesítése érdekében),
 • a Játékban való részvétel alapjául szolgáló vásárlás adatai (vásárlást igazoló számla, valamint a vásárlás dátuma és időpontja,
 • a Játékkal kapcsolatban a Játékos részéről rendelkezésre bocsátott egyéb adat (pl. kommunikáció a nyeremény átvételével kapcsolatban).

 

Az adatkezelés időtartama: A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és/vagy szerződéses elévülési idő végén kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. § szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési idő így a Játék végét követő 5 év, mert a Játékkal kapcsolatos esetleges követelések ekkor évülnek el. Az elévülést megszakító cselekmény az adatmegőrzési időt az elévülés bekövetkezésének új időpontjáig meghosszabbítja.

 

Ha az adatokat a Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat a Szervező a Játékot követően 8 év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést alátámasztó iratok részét képezik.

 

Ha a Játékos önkéntesen, előzetesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárul, a Szervező reklámokat és hírleveleket küldhet neki e-mailben. A hozzájárulás nem feltétele a Játékban való részvételnek. A hozzájárulás például a regisztráció, vagy a kódfeltöltés során adható meg. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk § (1) a) pontja, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) pontja. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás hiányában a Szervező nem tud e- mailben reklámokat és hírleveleket küldeni. A kezelt adatok köre: a lehetséges címzett neve és e-mail címe. Ha az érintett hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat törölni kell.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

 

A Játékkal kapcsolatos személyes adatokat a Szervező adatfeldolgozóként kezeli a Játék időtartama alatt:

F-Universal Bt.

9091 Ravazd, Vörösmarty utca 23

Telefonszám: +36 96 950 959

info@elcanino.hu

A Játék lebonyolításáért felel. Ennek során a Játékkal kapcsolatban a Szervező által kezelt személyes adatokhoz fér hozzá.

A Szervező saját Elcanino Facebook oldalának teljes körű kezelése, beleértve a tartalom összeállítását és a hirdetések, posztok meghatározását, valamint hírlevelek kiküldése.

 

 

A személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat és jogorvoslati lehetőségeket, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a Szervező adatkezelési tájékoztatója és a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). A Szervező adatkezelési tájékoztatója elérhető itt: https://www.elcanino.hu/adatvedelmi-tajekoztato. A Játékosok jogosultak az átlátható tájékoztatásra a személyes adataik kezelésével kapcsolatban, jogosultak hozzáférni a személyes adatokhoz és másolatot kérni, kérhetik pontatlan vagy nem teljes személyes adataik helyesbítését, pl. dátum. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) lehetővé teszi a Játékosok számára, hogy töröltessék személyes adataikat, ha nincs jogszerű indok azok további használatára. A Játékosok kérhetik a személyes adataik további kezelésének korlátozását – ekkor a Szervező továbbra is tárolhatja a személyes adatokat, de egyébként nem használhatja fel azokat. A Szervező a fentiekkel kapcsolatos kéréseknek egy hónapon belül köteles eleget tenni. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A Játékosok jogosultak nemzeti adatvédelmi felügyeleti hatóságuknál panaszt tenni a személyes adatok Szervező általi kezelésével kapcsolatban. Magyarországon a felügyeleit hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettek ezen túlmenően bírósághoz is fordulhatnak (www.birosag.hu).

 

 1. Vegyes rendelkezések

 

A Szervező, nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játékban való részvétel során. Ideértve különösen, de nem kizárólag: a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késedelemért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késedelmekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A Játékos gondoskodik a Játék során használt adatainak (pl. személyes adatok, jelszavak, azonosítók) biztonságos használatáról és ennek keretében többek között megakadályozza, hogy ahhoz illetéktelen személyek hozzáférjenek. A Játékos haladéktalanul köteles tájékoztatni a Szervezőt, amennyiben ezen adatokkal kapcsolatban visszaélést tapasztal. Az ezzel kapcsolatos visszaélésekkel összefüggésben a felelősség a Játékost terheli.

 

A Játékosok elfogadják, hogy a Játék használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak.

 

Esetenként előfordulhat, hogy a Szervezőn kívülálló okokból az online szolgáltatás nem használható. A Játékos ebből kifolyólag tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technika függvénye és ezért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényezők, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

 

A Szervező nem vállal felelősséget az alábbi esetekben sem:

 a) a Játékos a Számlát nem megfelelő formátumban mutatja be,

 b) nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a számítógép/telefon egyéb ok miatt nem elérhető,

 c) az internetszolgáltatón, illetve a válaszüzenetet kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudja kézbesíteni a Játékos számára a választ.

 

Az ajándékutalvány beváltásából szerzett nyeremények átvételével összefüggésben a Játékosnak felróható okból felmerülő, a Játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások (pl. az esetleges kiszállítás sikertelensége után további kiszállítás, stb.) a Játékost terhelik. A számlák, vásárlások hiányosságáért/hibájáért (válaszüzenet tartalma, kézbesítésének elmaradása, hibás vagy hiányos név vagy cím bediktálás stb.), a szabályosan a futárszolgálatnak átadott küldemények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot, garanciát nem vállal. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a Játékost, továbbá kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki

 1. a Játék internet oldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,
 2. visszaél más Játékos regisztrációs adataival (pl. e-mail címmel).

 

 

A nyertesek az ajándékutalványt készpénzre nem válthatják át, illetve azokat másra sem ruházhatják. A nyereményekhez kapcsolódó SZJA és egyéb adófizetési és járulékfizetési kötelezettséget, illetve a nyeremény nyertesek részére történő postázásának költségeit a Szervező viseli.

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzat szerinti promóciót bejelentés nélkül visszavonja vagy felfüggessze az ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok (vis maior, pl. háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor. Továbbá fenntartja a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Játékban való részvételre nem jogosult) személy által bemutatott számlát.

 

A Szervező fenntartja továbbá a jogot, hogy előre nem látható okok miatt a Játék feltételeit megváltoztassa vagy a jelen Játékszabályzat szerinti promóciót visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a https://www.elcanino.hu/nyeremenyjatek honlapon közzéteszi.

 

Különösen jogosult a Szervező a Játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel.

 

A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa az ajándékutalványt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Játékot, egyetlen érdekelt fél sem – ideértve a Játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a Játék folytatásának kérésére.

 

A Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, ha az neki fel nem róható okból, a jóváhagyása nélkül történik.

 

A Játékról a teljes körű tájékoztatást a jelen Játékszabályzat tartalmazza, a hirdetések és kommunikációs anyagok nem teljes körűek.

 

Jelen Játékszabályzatra és a Játékra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Bármilyen felelősségkizárás vagy felelősségkorlátozás a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényes.

 

F-Universal Bt.

9091 Ravazd, Vörösmarty utca 23.

2018. július 1.